Europarådet

Europarådet

Europarådet (the council of Europe), stiftet i 1949, er den ledende menneskerettighetsorganisasjonen på det europeiske kontinentet. Rådet omfatter 46 medlemsland (og fem observatører), hvorav 27 er medlemmer av Den europeiske union. Alle Europarådets medlemsland har signert den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som har som formål å beskytte menneskerettigheter, demokrati og rettssikkerhet. Organisasjonen har sitt hovedkvarter i Strasbourg (Frankrike). 

Europarådet jobber for ytringsfrihet og pressefrihet, forsamlingsfrihet, likhet og minoritetsvern. Rådet har iverksatt kampanjer knyttet til tema som barnevern, internettbaserte hatytringer og rettigheter for Europas største minoritet, romfolket. Europarådet bistår medlemsstatene i kampen mot korrupsjon og terrorisme og besørger nødvendige juridiske reformer. Gruppen av lovgivningseksperter, den såkalte Venezia-kommisjonen, yter juridisk rådgivning til land over hele verden. 

uroparådet fremmer arbeidet for menneskerettighetene gjennom internasjonale konvensjoner som konvensjonen om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nær relasjoner, og konvensjonen om cyberkriminalitet. Rådet overvåker medlemsstatenes utvikling på disse områdene og kommer med faglig baserte anbefalinger gjennom uavhengige overvåkningsorganer. I dag er det ingen av Europarådets medlemsstater som har dødsstraff.

For mer informasjon, besøk hjemmesiden til Europarådet